Algemene Ledenvergadering 2013

dinsdag, 9 april, 2013 - 20:00 tot 23:00

 

Op dinsdag 9 april vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van wijkplatform Hoogenhof plaats. De vergadering begint om 20.00 uur en de locatie is basisschool de Tovercirkel.

Voor de pauze staan algemene platformzaken op de agenda. Aan de orde komen onder andere de verslagen over 2012, en de begrotingen 2013 en 2014.

Bijgesloten vindt u de volgende vergaderstukken:

Helaas zal Valentijn Stronks afscheid nemen als bestuurslid van het wijkplatform.

We blikken in het jaarverslag vrij uitgebreid terug op de 5 thema’s van 2012, namelijk:

  1. De herinrichting van ’t Grind
  2. Hondenspeelterrein en/of hondenlosloopterrein en daaraan gekoppeld de WADI
  3. Aanpak van verkeersknelpunten
  4. Beperking geluidsoverlast door de A73
  5. Keersluis

En ook de verkeerssituaties op de Broeksingel, met name de kruisingen met de Zwerfkei, de Eendepoelseweg en het Kerkplein, krijgen veel aandacht in het jaarverslag.

Verder zullen we voorafgaand aan de begroting aangeven welke gevolgen het veranderde subsidiebeleid van de gemeente voor het wijkplatform heeft.

Na de pauze bespreken we de projecten waarvoor we bij de gemeente subsidie hebben aangevraagd of nog gaan aanvragen. Dit zijn:

1.     Straatverlichting vanuit het perspectief van de voetganger. Op een aantal plaatsen in de wijk is de straatverlichting voor de voetganger onder de maat. Dit bleek uit de enquête en tijdens de inventarisatie van de problemen van ’t Grind. Bij ons bekende plaatsen zijn het achterpad van ’t Grind aan de Basaltkant, het begin van de Boterdijk net voorbij het Rode Kruis gebouw, het fietspad Verlengde Boterdijk en het trottoir aan de oostkant van de Zwerfkei. We stellen voor om na een uitgebreide wijkinventarisatie op een aantal plekken extra straatverlichting te plaatsen. (ingediend)

2.    Bijdrage aan de inrichting en speel- en ontmoetingstuin van de Tovercirkel aan de Boterdijkkant. De school heeft ondertussen een inrichtingsplan gemaakt en is bezig daarvoor subsidie bijeen te sprokkelen. Aanvullend op dit gebeuren heeft het wijkplatform subsidie aangevraagd voor wat extra zaken om het plein ook aantrekkelijk te maken voor wijkbewoners om de betrokkenheid van oudere en jonge wijkbewoners bij de ontwikkeling en exploitatie te stimuleren. Verder is subsidie aangevraagd voor feestelijke festiviteiten bij de opening van het plein. (ingediend)

3.    Het jaarlijkse voetbaltoernooi in september. De kosten van het voetbaltoernooi zoals dat de afgelopen jaren is georganiseerd zijn nogal hoog. Er werden voetbalvelden, tenten, banken, etc. gehuurd. Om het op dezelfde manier te organiseren is subsidie aangevraagd bij de gemeente. Naast deze subsidie wordt ook subsidie aangevraagd bij het Oranjefonds voor het organiseren van een burendag. (ingediend)

4.    De sfeervolle winteravond met lampionnenoptocht. Ook voor deze eindejaarsactiviteit geldt dat voor de tot nu toe gekozen opzet een behoorlijk budget nodig is. Er wordt door ons naar mogelijkheden gekeken om ook de oudere wijkbewoners en de wijkbewoners zonder kinderen bij deze activiteit te betrekken. (ingediend)

En een kleine bijdrage is/wordt gevraagd voor:

1.     Nabuurschap in de Hoogenhof. Nabuurschap is een manier om elkaar te helpen in een straat, buurt of wijk. Dit kan door een wijkplatform georganiseerd worden. De manier waarop we dit kunnen organiseren moet worden uitgezocht. Tevens wordt bekeken welke aanzetten tot nabuurschap al in onze wijk plaatsvinden. Er is een kleine bijdrage voor reiskosten aangevraagd om in andere steden en dorpen te kijken hoe zij nabuurschap hebben georganiseerd. (ingediend)

2.    Communicatieplan. Voor de tweede ronde van vonkjes zal een bijdrage worden gevraagd voor advies bij het opstellen van een communicatieplan van het wijkplatform. Momenteel werkt het informeren van leden en overige wijkbewoners niet optimaal, en is ook de onderlinge communicatie binnen het wijkplatform onder de maat. (wordt voor tweede ronde ingediend)

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen.

Wij hopen op een grote opkomst,

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur van het wijkplatform,

 

Marijke van Winsum-Westra

Secretaris Wijkplatform Hoogenhof