Bomen en omgeving Oosterkanaaldijk

Aan de Oosterkanaaldijk te Malden staan langs het fietspad beukenbomen, waarvan enkele een verminderde kwaliteit hebben. Afgelopen jaren zijn al zeer slechte bomen gekapt.

In het voorjaar is er al een bijeenkomst geweest met een aantal wijkbewoners om gezamenlijk een plan te maken voor de bomen en de omgeving. De wens van de bewoners was om de bomen zoveel mogelijk te behouden. Om de bomenlaan in stand te houden is door de gemeente een schema gemaakt, waarbij gekeken is welke bomen blijven staan en waar noodzakelijk gekapt dient te worden. Tevens is bekeken waar de nieuwe aanplant daarna gaat plaatsvinden.

Op 14 december jl. was er een bijeenkomst op het gemeentehuis waarbij het plan voorgelegd werd aan een aantal bewoners en aan een van de bestuursleden van het Wijkplatform Hoogenhof. Duidelijke uitleg volgde over bomen die (voorlopig) behouden kunnen worden en welke bomen er vervangen dienen te worden. Ook het plan voor nieuw te planten bomen en welke soort bomen het beste groeien langs het Maas-Waalkanaal is door de gemeente uitgewerkt.

De gemeente gaat nu in bespreking met de Provincie en Rijkswaterstaat. Wij worden hiervan op de hoogte gehouden en zullen verdere ontwikkelingen melden op deze website.

Namens het bestuur van het WPH,

Petra Thijssen